Responsive image

درباره بهپـــند

از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎی ﺷـﺮﮐﺖ راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺗﺠـﺎری ﭘﯿﺸـﺪاد، ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﭘـﺮوژه ﺑﻬﭙــــﻨﺪ، ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع پیاده سازی ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮ اﺷﺎره نمود .
اﺳــﺘﺎرت آپ ﺑﻬﭙـــــﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺷﺨﺼﯽ ﺳـﺎزی ﺷـﺪه، ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺳـﻠﯿﻘﻪ ﮐـﺎرﺑﺮان ﺑـﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧـﺪﻫﺎ، ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ. اﯾــﻦ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﺑـﻪ ﺻــﻮرت ﺑﻼدرﻧــﮓ ﺑــﻪ ﮐﻤــﮏ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫــﺎی آﻧﻼﯾــﻦ آﻣﺪه و ﺑﺎ اراﺋـﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدات ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﮐـﺎرﺑﺮ، ﺳـﻌﯽ ﺑـﺮآن دارد ﺗـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺘﺮی ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه و ﻣﺸــــــﺘﺮی ﺑــــــﺎ اﻓــــــﺰاﯾﺶ ﺧﺮﯾــــــﺪ و رﺿــــــﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﯿﺸــــــﺘﺮ ﺑــــــﻪ ﺳــــــﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌــــــﻪ ﻧﻤﺎﯾــــــﺪ. اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﮐـﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮔـﺮ، در ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ و راﯾـﺞ ﺗـﺮﯾﻦ آﻧﻬـﺎ، ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻫـﺎی آﻧﻼﯾـﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾـﮏ ﺳـﺎﯾﺖ ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐـﺎﻣﻼ اﻣـﻦ، ﮐـﻪ در آن ﻫﻮﯾـﺖ اﺻـﻠﯽ ﮐـﺎرﺑﺮان و ﺣـﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼـﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت رﻓﺘـﺎری ﮐـﺎرﺑﺮ ﺧـﻮد را در ﻗﺎﻟـﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐـﺪ، ﺑﻪ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮔـﺮ ﺑﻬﭙــــﻨﺪ ارﺳـﺎل نماید و سپس اﻃﺎﻻﻋـﺎت درﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه در ﻣـﺪت ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷـﯿﻦ و ﻫـﻮش ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﺷـﺪه و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﻮارد ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

مزایای بهپــــند

ریکامندر سیستم‌ها، سیستم‌هایی هستند که برای توصیه به کاربر بر اساس عوامل مختلف طراحی شده‌اند. این سیستم ها محتمل ترین محصولی را که کاربران به احتمال زیاد خریداری می کنند و به آن علاقه مند هستند را پیش بینی می کنند. شرکت هایی مانند نتفلیکس، آمازون و غیره از سیستم های توصیه گر به منظور کمک به کاربران خود جهت شناسایی بهتر فیلم و یا محصول ارائه شده استفاده می کنند. سیستم توصیه‌گر با آنالیز مهم‌ترین اطلاعات بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط کاربر و سایر عواملی که به اولویت و علاقه کاربر توجه می‌کنند، با حجم زیادی از اطلاعات موجود سروکار دارند. تا بتوانند سلیقه کاربران را شناسایی کرده و براساس آن پیشنهادات مورد قبول ارائه دهند. هم کاربران و هم کسب و کارهای تجارت الکترونیک می توانند از این نوع سیستم ها بهره مند شوند. با کمک این نوع از سیستمها کیفیت و فرآیند تصمیم گیری کاربران بهبود یافته و باعث ماندگاری و افزایش رضایت آنها می گردد. وب سایت های مختلف، براساس نوع داده و نیاز خود می توانند استفاده های گوناگونی از موتورهای توصیه گر نمایند، در ادامه به بررسی برخی از ویژگی هایی که می تواند باعث موفقیت بیشتر اینگونه کسب و کارها و افزایش نرخ فروش و همچنین وفاداری مشتری آن ها شوند می پردازیم.

افزایش بازدید هدفمند

با ارسال ایمیل های شخصی سازی شده از طریق سیستم های توصیه گر میتوانید به افزایش ترافیک سایت خود کمک کنید

گزارش های تفضیلی

ارائه گزارشات بخش جدایی ناپذیر از سیستم های توصیه گر هستند که میتواند به تصمیم گیری های آگانه تری در مورد صفحات سایت و یا کمپین ها منتهی شود

افزایش رضایت کاربران

سیستم های توصیه گر باعث کوتاه تر شدن مسیر مشتری می شود. حتی گاهی قبل از جستجو آنها میتوانند به محصول مورد نظر خود دست یابند.

کاهش نرخ پرش

سیستم های توصیه گر با ارائه پیشنهادات شخصی سازی شده با ماندگاری بیشتر مشتری در سایت کمک کرده که باعث کاهش نرخ خروج مشتری خواهد شد

افزایش تعداد اقلام فاکتور

با ارائه پیشنهادهای نزدیک به سلیقه کاربران، احتمال افزایش تعداد اقلام فاکتور ها نیز افزایش می یابد

افزایش نرخ تبدیل

با نمایش اهمیت هر فردی به تنهایی برای وب سایت توسط شخصی سازی آیتم های نمایش داده شده میتوان به افزایش نرخ تبدیل بازدیدکننده به مشتری سایت کمک شایانی نمود.

از بهپــــند در کدام صفحات سایت می توان استفاده کرد؟

یکی از مهمترین قسمت های پیاده سازی سیستمهای توصیه گر، انتخاب الگوریتم و نمایش خروجی در صفحه مناسب کاربران است. بی شک انتخاب این موارد یکی از فازهای شناخت و تحلیل پروژه است و بسته به اهداف هر وب سایت متفاوت خواهد بود

پیشنهاد محصولات

در این صفحه می توانید توصیه‌های پویای محصول را نشان دهید که بر اساس الگوهای رفتاری بازدیدکنندگان می باشد، به این معنی که هر پیشنهاد، برای هر یک از مشترکین به صورت مجزا طراحی شده ‌است. بدین منظور از الگوریتم های مختلف یادگیری ماشینی استفاده شده که میزان فروش، نرخ تبدیل و تعامل کلی را افزایش می دهد

Responsive image

محصولات

فرض کنیم محصول خاصی که مشتری صفحه آن را باز کرده است، محصول مورد نظر مشتری نباشد، در این زمان نشان دادن جایگزین‌های مشابه برای محصول مهم است. بنابراین تمرکز باید روی کمک به پیشنهادی نزدیک به سلیقه مشتری باشد تامحصول پیشنهاد شده به سلیقه کاربر نزدیک تر بوده و منجر به خرید شود.

Responsive image

دسته بندی محصولات

اگر یک بازدیدکننده وارد صفحه دسته بندی محصولات شود، هدف این است که کاربر روی یک محصول کلیک کند.چنانچه از قبل الگوهای رفتاری موجود باشد، بهپــــند میتواند در توصیه محصول بر اساس سلیقه کاربر به شما کمک نماید. اما اگر این الگوها موجود نمی باشد، می‌توانید محبوب‌ترین محصولات را در این صفحه برای الهام بخشیدن به کاربر توصیه کنید.

Responsive image

سبد خرید

آخرین فرصت برای افزایش اندازه سبد خرید این صفحه می باشد. اما باید مراقب باشید و روی مهمترین نکته تمرکز کنید، یعنی تبدیل مشتری. یک ماژول با محصولات مرتبط، که معمولا همراه با محصولات موجود در سبد خریداری می شود، اغلب انتخاب درستی است. از نشان دادن محصولات مشابه به محتویات سبد خودداری کنید زیرا باعث ایجاد ریسک و از دست دادن تبدیل می شود.

Responsive image

وبلاگ و اخبار

در صفحات وبلاگ و اخبار می توانید لیستی از محصولات مکمل و مرتبط را تولید نموده و نمایش دهید که مشتریان اغلب آنها را در یک دسته بندی محتوای خاص مشاهده می کنند. همچنین می توانید این پیشنهادات را در صفحات محصول نیز توصیه کنید.

Responsive image

صفحه کاربری

خرید مجدد را برای مشتریان خود آسان کنید و محصولات شخصی سازی شده را بر اساس خریدهای قبلی و الگوهای رفتاری آنها توصیه کنید تا میانگین ارزش سفارش آنها را افزایش دهید.

Responsive image

چه کسانی می توانند از بهپــــند استفاده کنند؟

با توجه به این نکته که سیستم های توصیه گر مبتنی بر نوع محصول نمی باشند، نوع محصولی که قرار است پیشنهاد شود محدودیتی ایجاد نمی کند اما نکته حائز اهمیت این است که سیستم های توصیه گر بر اساس الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین پیاده سازی شده اند لذا هرچه حجم داده و تنوع آیتم ها بیشتر باشد پیشنهادات بهتری ارائه خواهد شد. شرکت های بیمه، سایت های فیلم و موسیقی، خرده فروشی ها و کتاب فروشی های آنلاین، شرکت های مسافرتی و در مجموع تمام کسب و کارهای اینترنتی با تنوع محصول زیاد و حجم داده بالا بهترین گزینه ها برای سیستم های توصیه گر می باشند.

سوالات متداول

در صورتی که سوال شما در لیست سوال های مطرح شده زیر نمی باشد، لطفا سوال خود را از طریق فرم تماس با ما در میان بگذارید.

تمامی کسب و کارهای تجارت الکترونیک که با تنوع و تعداد زیاد آیتم های ارائه شده روبرو هستند می توانند از بهپـــند استفاده نمایند. کافیست ماندگاری و رضایت مشتریان برای شما اهمیت داشته باشد.
با توجه به اینکه خدمات ارائه شده به طیف وسیعی از مشتریان ارائه می گردد که دارای حجم داده متفاوت و مدل توصیه متفاوت می باشند. هزینه ارائه خدمات پس از بررسی سایت و نیازسنجی اعلام می گردد. کافیست به مشاوران ما اعتماد کنید تا به شما در خصوص ارائه سیستم توصیه گر به صورت رایگان مشاوره دهند.
بهپـــند یک سیستم توصیه گر است.بهپـــند به معنای بهترین پند است که با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بهترین توصیه ها را به کاربران شما ارائه می دهد. سیستم های توصیه گر در سایت هایی که تعداد آیتم های ارائه شده به کاربر دارای تنوع و یا تعداد زیادی است به کمک کاربر آمده تا از سردرگمی کاربر در انتخاب محصولات جلوگیری کند و باعث شود کاربر آیتم مورد نیاز خود را راحت تر پیدا کرده و با رضایت هرچه بیشتر سایت شما را ترک کند.
وب سایت ها، می توانند براساس نوع داده و نیاز خود موتورهای توصیه گر را به کار گیرند. در زیر به برخی از ویژگی هایی که باعث موفقیت بیشتر اینگونه کسب و کارها و افزایش مقدار متوسط سفارش و همچنین وفاداری مشتریان آن ها می شوند، می پردازیم:
افزایش بازدید هدفمند، ارائه محتوای مرتبط، کاهش نرخ پرش، تبدیل خریدار عادی به مشتری دائم، افزایش مقدار متوسط سفارش، افزایش تعداد اقلام در سفارش، کنترل شیوه های خرید مشتریان و قواعد تجارت، کاهش حجم کاری و هزینه ها، ارائه گزارشات و ارائه مشاوره به مدیریت
در تولید موتور توصیه گر بهپــــند از الگوریتم ها و تکنینک های یادگیری ماشین، شبکه عصبی و همچنین ابزارهایی که بتوانند داده های بزرگ را پشتیبانی نمایند استفاده شده است.
بهپـــند براساس نیاز شما و آیتم هایی که می خواهید به کاربرتان نمایش دهید نیاز به داده دارد. این داده ها می توانند به صورت کد شده برای بهپـــند ارسال شوند و نیازی به داده واقعی نیست. پردازش بر روی داده های کد شده شما انجام شده و نتایج برای شما ارسال می گردد. کافیست داده های کد شده را به حالت اولیه برگردانده و به کاربر نشان دهید. نکته دیگر این است که برای هر کسب و کار سرور جداگانه ای در دسترس می باشد و سرورها اشتراکی نیستند.
کافیست درخواست خود را از طریق تلفن، پست الکترونیکی، فرم تماس با ما و یا چت آنلاین با همکاران ما در میان بگذارید.

تماس با ما

همکاران ما آماده ارائه خدمات مشاوره رایگان در خصوص سیستم توصیه گر مناسب با سازمان شما هستند

پشتیبانی فنی

support[at]behpand[dot]ir

12 25 57 33 028
مشاوره و فروش

info[at]behpand[dot]ir

3609 373 0922
آدرس: قزوین، دانشکاه آزاد اسلامی، مرکز فناوری و نوآوری سینتک، مرکز رشد، شرکت راهکارهای هوشمند تجاری پیشداد